Inventering i Kollund Skov

Foto: Johanne Fagerlind
Kollund Skov ligger på nordsiden af Flensborg Fjord ved Kruså, ved den dansk-tyske grænse. I september 2017 blev dette 130 ha store område erhvervet af Den Danske Naturfond. Området var ikke tidligere kendt bryologisk, og både Bryologkredsen og fonden var interesseret i at undersøge det grundigt.

D. 7.-9. september 2018 blev der afholdt en tur med formål at inventere mosfloraen. Resultaterne af undersøgelsen samt vores forslag til fremtidig forvaltning af arealet til gavn for mosserne er beskrevet i rapporten.

Artsliste fra området findes her.

Biowide

Foto: Nikolaj H. Correll
I 2014-2018 gennemførte Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Naturhistorisk Museum i Århus et stort forskningsprojekt om Danmarks terrestriske biodiversitet kaldet Biowide. Projektet gik ud på at kortlægge biodiversiteten indenfor 130 prøveflader på 40 x 40 m. Læs mere om Biowide her.

Bryologkredsen deltog i registrering af mosser, og foreningens medlemmer brugte dette projekt til at dygtiggøre sig og styrke de sociale bånd i foreningen.

Observationerne kan ses på portalen Arter.

Inventering i Hammer Bakker

Foto: Bent Odgaard
Hammer Bakker er et naturområde, der ligger nord for Limfjorden, ca. 20 km nordøst for Aalborg. Den sydøstlige del af bakkerne med areal på ca. 80 hektar er ejet af Dansk Botanisk Forening, der modtog den som gave i 1913.

I første halvdel af 1920'erne blev der gennemført en grundig botanisk undersøgelse af området (Botanisk Tidsskrift 1926, s. 239-298), herunder af mosfloraen.

D. 3.-4. november 2012 blev der afholdt en tur med formål at geninventere mosfloraen, der havde forandret sig gennem 100 år. Resultaterne af undersøgelsen samt vores forslag til fremtidig pleje af arealet til gavn for mosserne er publiceret i følgende artikel:
Erik Aude, Mette K. Due, Rasmus Fuglsang Frederiksen, Ditte Gammeltoft, Irina Goldberg, Bent Odgaard & Åge Pedersen. 2013. Mosserne i Hammer Bakker - En sammenligning af en undersøgelse fra 1920'erne med en fra 2012. - URT 37 (4): 124-131.
Artsliste fra området findes her.

Inventering i Tofte Skov og Mose
Tofte Skov og Mose er et naturområde på 4.100 hektar, som Aage V. Jensens Fonde erhvervede i 2001. Det udgør den sydlige halvdel af Lille Vildmose. Tofte Mose er den største sammenhængende højmose i det nordvesteuropæiske lavland. Tofte Skov er en gammel græsningsskov.

Registreringer af mosser begyndte i oktober 2005, under Bryologkredsens efterårsekskursion. Der har været afholdt to weekendsekskursioner i 2006 og en tur i marts 2007.

Rapporten "Mosser i Tofte Skov og den sydlige del af Ll. Vildmose" (2012) af Simon Lægaard, Irina Goldberg og Arne Jørgensen er et kapitel i "Tofte Skov og Mose: Status 2012" (red. P. Hald-Mortensen) udgivet af Aage V. Jensens Fonde.

I alt er der fundet 135 mosarter, heraf 21 tørvemosser og 25 levermosser. Artsliste fra området findes her.

Rødlistede mosser og laver i Storstrøms Amt 2006
Denne rapport er den sidste i serien af regionale rødlister for plante- og dyregrupper udgivet af Storstrøms Amt siden 1995. Der blev anvendt rød- og gullistekategorierne fra den nationale rødliste 1997 (Stoltze & Pihl 1998) med nogle modifikationer. De nye internationale kategorier og kriterier, som DMU har anvendt siden 2004, er ikke taget i betragtning.

Arbejdet har bestået af tre ting: At sammenfatte spredte optegnelser i litteraturen, at gennemgå herbariemateriale og at følge op med ekskursioner til udvalgte lokaliteter i regionen. Rapporten beskriver 94 arter af mosser (ved Irina Goldberg, Gert Mogensen og Arne Jørgensen) og 261 arter af laver (ved René S. Larsen). For hver art gives videnskabeligt og dansk navn, statuskategori, liste over lokaliteter i Storstrøms Amt med årstallet for det seneste fund i parantes samt beskrivelse af dens økologi/levesteder. For mosser er der lavet udbredelseskort i amtet.

Rapporten kan downloades som pdf-fil her (3,58 MB).

Inventering i Høstemark Skov og Mose
Den 570 hektar store Høstemark Skov og mose er ejet af Aage V. Jensens Fonde. Registreringer af bladmosser blev foretaget i femårsperiode fra 1994 til 2000. Der har været afholdt 4 weekendekskursioner, som har inkluderet 4-7 deltagere pr. feltbesøg. I hele skovområdet med tilhørende lysåbne arealer er der udvalgt et repræsentativt antal og udvalg af diverse habitater. Der er udarbejdet 38 artslister for 14 forskellige naturtyper. For hver art er der noteret en hyppighedsværdi.

I alt er der fundet 94 mosarter, heraf 13 tørvemosser, hvilket udgør henholdsvis 20 og 33% af deres totale antal i Danmark. Højmosen samt ellesumpene indeholdt de mest verdifulde og veludviklede mossamfund.

Rapporten "Bladmosser i Høstemark Skov" (2001) af Erik Aude, Morten Cristensen, Henrik E. Jensen, Simon Lægaard og Roar S. Poulsen er et kapitel i "Høstemark: Status 2001" (red. P. Hald-Mortensen) udgivet af Aage V. Jensens Fonde.

Samlet artsliste fra området findes her.

Inventering på Æbelø og Æbeløholm
Aage V. Jensens Fonde overtog Æbelø med småøer i 1995. Registreringer af mosser blev foretaget af Gert S. Mogensen og Henrik E. Jensen i 1999.

I alt er der fundet 78 mosarter, heraf 7 levermosser, men man må nok forvente, at tallet kan stige til ca. 100 arter ved yderligere feltarbejde.

Rapporten "Mosser på Æbelø" (2000) af Gert S. Mogensen er et kapitel i "Æbelø: Status 2000" (red. K. Due Johannsen) udgivet af Aage V. Jensens Fonde.

Samlet artsliste fra området findes her.